Integritetspolicy

Din integritet spelar roll. Vänligen läs det här ‘Integritetspolicy’ för mer information om hur vi samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter i övrigt.

Denna policy har utformats för att informera dig, webbplatsens besökare, om hur dina personuppgifter samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när du surfar på Spelsidor.se. Vi är ägare till denna webbplats och vi anses vara personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi är: Better Collective A/S, 1253 Köpenhamn K (Hovedstaden), Danmark (DK).

Denna integritetspolicy gäller från 1:a januari 2023. Denna integritetspolicy kan ändras från tillfälle till tillfälle.


Typer av data vi samlar in

Berätta mer

 • Identifieringsuppgifter
 • Vanor och intressen

Hur vi använder dina uppgifter

Så använder vi dina uppgifter

 • Skiljer dig från andra användare
 • Kommunicerar med dig
 • Anpassar vår produkt
 • Analyser och statistik
 • Delar ut vinster
 • Profilanpassning

Tredje part som behandlar dina uppgifter

Vad gör de?

 • Medlemmar i vår företagsgrupp
 • Enheter som hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster
 • Offentliga och brottsbekämpande myndigheter per behov

Vi kan dela dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att tillhandahålla våra tjänster regelbundet och / eller för att vidareutveckla våra tjänster.


Vi använder kakor/cookies

Hur kan jag välja?

Alla webbläsare som besöker vår Hemsida kommer mottaga cookies från oss. Vi använder cookies eftersom vi önskar att erbjuda den bästa möjliga på-hemsida upplevelse till alla som besökare vår hemsida. Genom användningen av cookies så behandlar vi standardlogginformation på internet och detaljer om Hemsidans besökares beteendemönster. Användningen ger oss möjligheten att förbättra hemsidans navigation, analys på-hemsida beteénde av alla som besöker hemsidan, marknadsföring av våra produkter och tillhandahålla innehåll från tredje part.


När och hur vi samlar in data

Är jag inkluderad?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, förbättra din upplevelse av våra tjänster, vidareutveckla våra tjänster och för att säkra och upprätthålla regelbunden funktionalitet på vår webbplats, på basis av:

 • Samtycke
 • Legitimt intresse
 • Fullgörande av kontrakt

Vi samlar inte in eller behåller dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål vi angett.


Dina rättigheter

Se dina rättigheter

 • Rätt till tillträde
 • Rätt att glömmas
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att lämna in ett klagomål
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att återkalla samtycke

Om du har några frågor om din integritet eller om du vill utöva dina integritetsrättigheter kan du kontakta oss via den här länken.

Typer av data vi samlar in

Genom att använda den här webbsajten kan det hända att du delar med dig av information som kan anses vara personuppgifter. När dina personuppgifter hanteras kan du hamna i en situation där du – personen – är föremål för hantering av personuppgifter och därmed har rätt att nyttja dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Eftersom det är vi som avgör anledningarna till och sättet hur dina personuppgifter kommer att hanteras på den här webbsajten är vi att anse som den part som har kontroll över dina personuppgifter. Genom att vara den part som har kontroll över dina personuppgifter har vi möjligheten att hantera och bearbeta dina personuppgifter men vi har också skyldigheten att skydda dem med största möjliga varsamhet i enlighet med gällande lagar – i synnerhet Dataskyddsförordningen (GDPR).

Observera att inte alla nämnda kategorier av personuppgifter kommer att behandlas, om du väljer att inte avslöja dem. Dessutom kommer olika kategorier att behandlas i olika situationer. Läs mer om ändamålen med att behandla dina personuppgifter i avsnittet “Hur vi använder dina uppgifter” i denna policy.

Vi kan behandla följande personuppgifter:

Identifieringsuppgifter

Personlig Identifierbar Information (PII)

Vi kan komma att behandla din e-post och ditt namn.

Elektronisk identifikation data

När du loggar in på spelsidor.se behandlar vi din IP adress av den enheten som du använder, typen och version av webbläsare och även operativsystem som du använder vid tidpunkten för inloggningen.

Vanor och intressen

Personliga preferenser kan behandlas om och när du väljer att ta emot push-meddelanden från oss.

Hur vi använder dina uppgifter

Genom att använda våra tjänster kan du avslöja olika kategorier av personuppgifter. Du kan kontrollera vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar i avsnittet “Typ av data vi samlar in” i denna policy. Observera att inte alla nämnda kategorier av personuppgifter kommer att behandlas, om du väljer att inte avslöja dem. Dessutom kommer olika kategorier att behandlas i olika situationer.

Kontrollera nedan syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

Identifieringsuppgifter

Din e-postadress och ditt namn kan komma att behandlas om du använder kontaktformuläret som finns på vår webbplats.

Bearbetandet av din IP-adress gör det möjligt att avgöra den ungefärliga positionen på den apparat du använder. Vi använder den informationen för att till exempel beräkna hur många personer från en viss region som besöker vår webbsajt. Bearbetandet av annan elektronisk identifiering och platsangivelse-data kan vara nödvändig för att förse dig med innehåll som är relevant för dig – till exempel på ett språk som du föredrar eller spelrelaterade tjänster som är tillåtna i det land där du är bosatt.

All information som genereras när du besöker vår webbsajt använder vi för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbsajt, för att producera innehåll på vår webbsajt och för att underhålla webbsajten så att den fungerar och samtidigt förhindra alla möjliga hot mot användarna eller webbsajten. Vi använder också den typ av data vi samlar in för att mäta och förbättra effektiviteten av de annonskampanjer vi har på vår webbsajt.

Vanor och intressen

Vi behandlar information om dina intressen för att känna igen dina personliga preferenser som kan användas för kommersiell kommunikation.

När och hur vi samlar in data

Rättslig grund

Enligt art. 6. 1. (f) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part. Vår användning av dina personuppgifter, särskilt elektroniska identifieringsuppgifter, kan baseras på det berättigade intresset att säkerställa förbättringen av vår produkts effektivitet och vår tjänst, mäta den aktuella effektiviteten av de reklamkampanjer som implementeras på vår webbplats, lösa tekniska problem när de dyker upp och förhindrar användarens omregistrering på webbplatsen i händelse av missbruk eller missbruk av identitet. Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server och att fastställa din ungefärliga geolokalisering, som kan användas ytterligare för anpassning av tjänster och för analytiska ändamål.

Enligt art. 6. 1. b) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade före att ingå avtal. Tillgång till vår webbplats och innehållet på den är gratis. Vi vill att vårt innehåll ska vara tillgängligt för så många människor som möjligt. Eftersom vi inte vill debitera våra användare för åtkomst måste vi vara beroende av andra intäktsströmmar. För att göra det kan vi komma att behandla dina vissa kategorier av personuppgifter på grundval av fullgörandet av avtalet. Vår användning av dina personuppgifter kan baseras på avtalets fullgörande för att säkerställa förbättring av vår produkts effektivitet och vår service och för att beräkna våra intäkter.

Enligt art. 6. 1. a) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Vi förlitar oss på ditt samtycke när du använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och när du bestämmer dig för att använda webbplatsens kontaktformulär.

Mer om ovan nämnda ändamål för att behandla dina personuppgifter finns i avsnittet ” Hur vi använder dina uppgifter ” i denna policy.

Retention och säkerhet

Vi samlar inte in eller behåller dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som förklaras i denna policy. Vi lagrar dina personuppgifter under olika tidsperioder beroende på syftet med insamlingen.

Vissa personuppgifter kan raderas automatiskt baserat på ett specifikt schema (vi raderar personliga uppgifter för inaktiva användare efter 12 månader, eller till exempel efter att cookie-sessionen löper ut).

Vi raderar personuppgifter när du återkallar tidigare givet samtycke, såsom data som samlats in för direktmarknadsföringsändamål. Det skulle vara din personligt identifierbara information, privata vanor och intressen, personliga preferenser.

Personuppgifter vi har om dig kommer att raderas när du väljer att utöva din rätt till radering.

Vi kan ytterligare behålla vissa personuppgifter för affärspraxis baserat på våra legitima intressen, såsom för förbättring av produkter och tjänster, förhindrande av missbruk, journalföring eller upprätthållande av våra juridiska rättigheter – elektronisk identifieringsdata.

Vi ser regelbundet till att dina uppgifter hålls uppdaterade och förvaras säkert. För att uppnå detta tillämpar vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, ändring, stöld, obehörigt avslöjande eller åtkomst, obehörig användning, potentiella dataintrång och mot alla andra olagliga former av databehandling .

Baserat på affärsbehov och säkerhetskrav tillämpar vi begränsningar av åtkomstkontroll för dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till utbildad personal med behörighet, vars kunskaper och färdigheter är nödvändiga för att behandla personuppgifter vi samlar in på ett adekvat sätt.

Dina rättigheter

Med hänsyn till att vi är ett företag som är baserat i Europeiska Unionen faller bearbetningen av din data under Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att be oss om kopior av din personliga information som vi har.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter som du tycker är felaktiga.

Rätt att glömmas

Även känd som Rätten att radera, ger dig rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har. Det kan hända i olika fall: när uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in för; när du har dragit tillbaka samtycke och det inte finns någon annan laglig grund som vi kan fortsätta att behandla det på; när du motsatte dig behandling och det inte finns några övervägande legitima skäl att fortsätta; när uppgifterna har behandlats olagligt eller när uppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt, under begränsade omständigheter, att begära att vi begränsar vår användning och behandling av dina personuppgifter.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt, under begränsade omständigheter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter som vi behandlar till en annan enhet, utan hinder från oss, om en sådan överföring är tekniskt genomförbar.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på att hantera din personliga information, utan att ange någon anledning till oss.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala eller danska dataskyddsmyndighet om du anser att det bryter mot dina rättigheter.

The Danish Data Protection Authority: 

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Denmark

Phone no.: +45 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

Hur du utövar dina rättigheter

Om du känner att dina personuppgifter har brutits eller om du har några frågor eller tvivel angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en begäran om dina rättigheter, kan du kontakta oss här.

I enlighet med GDPR avsnitt 4 har du också, som registrerad, rätt att kontakta vår DPO som kan kontaktas på [email protected]

Tredje part som behandlar dina uppgifter

Vi kan komma att dela med oss av din data till andra organisationer som arbetar som självständiga enheter och hjälper oss att tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster genom till exempel analys, utveckling och marknadsföring. Dessa enheter tillåts att bearbeta din information på det sätt som behövs för att utföra de uppgifter som delegerats till den självständiga enheten i fråga. Endast vi kan avgöra anledningen till och sättet på vilket din data kommer att bearbetas samt vilken av din data som kommer att bearbetas för att de delegerade uppgifterna ska kunna utföras. Tredjepartstjänster vi använder kan således ha en funktion som databearbetare och samarbetar med oss enligt vad som överenskommits i relevanta avtal – avtal som är anpassade för att skydda din data. Vi kan dela din data med offentliga och rättsvårdande myndigheter när vi är skyldiga eller tillåtna att göra så enligt gällande lag.

Din personliga data kan komma att överföras

 • till en mottagare baserad i ett land som den Europeiska Kommissionen anser ha en adekvat nivå på dataskydd. Du kan hitta mer information om länder med adekvat skyddsnivå här.
 • till en mottagare i ett land som inte har en adekvat nivå på dataskydd. När detta är fallet kommer vi att sluta avtal om dataskydd som kommer att innehålla standardklausuler utfärdade av Europeiska Kommissionen i syfte att göra mottagaren av data skyldig att tillhandahålla en adekvat nivå på dataskyddet samt implementera lämpliga säkerhetsåtgärder enligt vad som stadgas i relevant dataskyddslagstiftning samt i synnerhet av Dataskyddsförordningen (GDPR) i relation till bearbetning av din data.

“This privacy notice is based on an open-sourced design from Juro and Stefania Passera – get your own free privacy policy template.”

All icons provided in this Policy are a part of the “DaPIS: the Data Protection Icon Set” property of gdprbydesign.cirsfid.unibo.it. All icons were permissibly redesigned, while some were originally developed by our company’s Creative and Design team.”